Algemene Voorwaarden

Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen De Telecom Shop en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door De Telecom Shop en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. De Telecom Shop houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

Inhoud:

1.    Identiteit van De Telecom Shop

2.    Bestellen & afhalen bij De Telecom Shop

3.    Bestellen & levering ter plaatse

4.    Prijs

5.    Leveringsvoorwaarden

6.    Leveringstermijn

7.    Afhalen

8.    Power Service

9.    Overdracht van eigendom en risico's

10.    Herroepingsrecht

11.    Recht tot ontbinding

12.    Garanties

13.    Terugname

14.    Risico's Internet

15.    Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW

16.    Algemene bepalingen - bevoegde rechtbanken

17.    Intellectuele eigendom

 

1. Identiteit van De Telecom Shop

De Telecom Shop (hierna verder “De Telecom Shop”)

Supply Trade BVBA - BTW BE 0636.740.662 

Nijverheidsstraat 18

2570 Duffel

 

2. Bestellen en afhalen bij De Telecom Shop

Wanneer de klant een artikel uit de webshop op detelecomshop.net bestelt en ervoor kiest dit bij De Telecom Shop te 2570 Duffel af te halen, staat het, in functie van de voorraad, klaar bij De Telecom Shop te 2570 Duffel.

De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 10).

De Telecom Shop is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee electronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. 

 

3. Bestellen en levering ter plaatse

De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling (excl. rembourszendingen) – gedaan op een door de klant gekozen adres te België. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 10).

 

4. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W.-inbegrepen onder de margeregeling voor tweedehandsgoederen. Standaard is de BTW niet terugtrekbaar voor de aankoper.

Alle prijzen zijn in Euro/€.

Artikelen aangekocht op de webshop van De Telecom Shop worden door de klant vóór de levering betaald, of bij levering indien de klant onder rembours bestelt. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald indien de klant voor voorafbetaling opteert. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering, tenzij de klant onder rembours bestelt. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan De Telecom Shop niet aansprakelijk worden gesteld.

De Telecom Shop behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende online betalingswijzen.

De elektronische en papieren geschenkbonnen kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de gift card of geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van uw gift card of geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed.

 

5. Leveringsvoorwaarden

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.

De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.

Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopij van de leveringsbon die u binnen de 2 dagen na de levering dient over te maken aan De Telecom Shop.

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor. Voor producten met grote afmeting en voor producten waarvoor installatie vereist is, zal onze gespecialiseerde leveringspartner contact opnemen met de klant teneinde een nieuwe leveringsdatum af te spreken. In geval van wederaanbieding van volumineuze zendingen omwille van de afwezigheid van de klant, behoudt De Telecom Shop het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

 

6. Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn niet bindend voor De Telecom Shop en zijn louter indicatief. Ze kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst vormen.

 

7. Afhalen

Producten voor afhaling worden geleverd bij De Telecom Shop te 2570 Duffel. De klant aanvaardt dat hij zijn identiteitskaart of paspoort dient voor te leggen bij afhaling. De Telecom Shop behoudt zich het recht voor enkel en alleen de goederen mee te geven op vertoon van geldige identiteitskaart of paspoort, desgevallend vergezeld van een getekende en originele volmacht van de persoon op naam van wie de bestelling is gedaan. In principe is het de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de bestelling heeft gedaan die voorgelegd moet worden of van de wettelijke vertegenwoordiger ingeval van een bestelling gedaan door een rechtspersoon. De producten blijven er 14 kalenderdagen beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerd.Om betalingsfraude te voorkomen en om dit te achterhalen in geval van een gerechtelijk onderzoek, is De Telecom Shop gerechtigd om een kopij van de identiteitskaart of identiteitsbewijs te nemen.

 

8. Power Service

Voor bestellingen met serviceprestatie :

8.1. Van bij de aankomst ter plaatse van de koerier ontvangt de klant – of de persoon die optreedt in naam en voor rekening van laatstgenoemde – de koerier op de plaats van levering en legt hij aan laatstgenoemde de bestelbon voor met het oog op het bewijs van zijn identiteit.

8.2. De klant verbindt zich ertoe de losplaats gemakkelijk bereikbaar te maken voor de manuele levering van het ingepakte toestel. De koerier zal het toestel niet uitpakken, zelfs niet om het dragen tot de losplaats te vergemakkelijken.Indien het vervoer van het toestel op aandringen van de klant en gelet op de goede wil van de koerier, uitgepakt zou gebeuren, zal de klant geen verhaal instellen tegen de koerier wegens schade veroorzaakt aan het geleverde materiaal en/of aan de leveringsplaats. In dat uitzonderlijke geval, dat niet opgedrongen kan worden aan de koerier, ondertekent de klant vooraf het leveringsdocument, ter vrijstelling van verantwoordelijkheid.

8.3. Geen enkel werk dat noodzakelijk is voor de doorgang van de toestellen zal worden verricht door de koerier (demonteren van de deuren, ramen, trapleuning enz.).

8.4. De klant zal erover waken dat geen enkele belemmering enige hinder of gevaar vormt voor de goederenverplaatsing tot de plaats van de levering bepaald door de opdracht. Hij zal er bovendien over waken dat de plaats van de levering, of van enige andere opdracht, alle noodzakelijke veiligheids- en weerstandsmaatregelen biedt.

8.5. De klant zal erover waken het traject van de koerier met kartons en/of beschermingsplastiek te beschermen tot de door de opdracht bepaalde leveringsplaats. De koerier mag in geen enkel geval verzocht worden zijn werkschoenen uit te trekken.

8.6. De klant aanvaardt dat de koerier het toestel aflevert op de eerste toepasselijke plaats in het geval dat de manuele verplaatsing tot de plaats van levering moeilijk, risicovol of gevaarlijk wordt geacht (wenteltrap, nauwe of krappe doorgang enz.). Evenzo kent hij de koerier het recht toe om geen enkele opdracht uit te voeren die hem blootstelt aan een precaire of gevaarlijke situatie.

8.7. Indien de klant de aanwezigheid van een lift vermeldt, moet hij erop toezien dat deze in goede staat van werking is, makkelijk bereikbaar is en over afdoende ruimte en laadvermogen beschikt voor het gelijktijdig vervoer van het (de) product(en) en van de koerier(s). In het geval dat de lift van het onroerend goed buiten dienst zou zijn, kent hij aan de koerier het recht toe om het goed niet langs de trappen naar boven te brengen en terug te keren wanneer de lift opnieuw in dienst is. Artikel 8.15. is in dat geval van toepassing.

8.8. In het kader van een levering met lift moet de klant de voorbereiding van de opdracht verzorgen om het goede verloop ervan te garanderen: signalisatie, plaatsreservatie, inlichting van de lokale overheden, …

8.9.De klant moet zich ervan vergewissen dat zijn elektrische, water- en/of gasinstallatie conform is en dat deze geschikt is voor de door de fabrikant vermelde specifieke kenmerken van zijn product (telecomaansluiting, spanning, aantal fases, amperage, debiet, soort gas, ….). De koerier zal de installatie van de bestemmeling op geen enkele manier wijzigen.

8.10.De klant moet er in het bijzonder over waken dat er zich een conforme energiebron (stekker of gas- of waterafsluitklep, dienstkraan met schroefdraaduiteinde) bevindt in de onmiddellijke omgeving van de plaats van indienststelling of van de installatie/integratie van zijn product.

8.11. Hij zal hetzelfde doen voor de voeding en de water- en luchtafvoer (indien van toepassing), evenals voor de aanvoer van elk signaal dat wordt gebruikt voor zijn product (tv-signaal, internet, Wifinetwerk, kabelnetwerk, …)

8.12. De klant moet er eveneens voor zorgen dat hij over alle toebehoren beschikt voor de goede werking van zijn product (aansluitingen, adapters, dichtingen, kabels, verbindingen, afstandsbediening, decoders, routers, …) en de compatibiliteit ervan of voor de goede uitvoering van de opdracht (scharnieren voor plaatsing van deuren, kaders voor bevestiging van sierpanelen enz.). Hij moet eveneens over de noodzakelijke informatie beschikken voor de configuratie en het beheer van zijn toestellen (logins, paswoorden, WEP- en WPA-sleutels, IP-adressen, drivers, software, …).

8.13. Alle schade veroorzaakt bij de manipulatie van het toestel op de plaats van installatie valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eindbestemmeling, ongeacht of het het toestel betreft of de plaats van levering (muur, vloer, meubilair, deur, …) die het gevolg is van een slechte beoordeling of een verkeerde keuze.

8.14. Indien de leveringsvoorwaarden niet overeenstemmen met de beschreven dienst, kan een bestek worden opgemaakt.

8.15. In geval van afwezigheid van de klant op de datum van de vastgelegde afspraak, de klant wordt dan verzocht om contact op te nemen met het callcenter om een nieuwe afspraak te maken. In geval van wederaanbieding omwille van deze afwezigheid, behoudt De Telecom Shop het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

8.16. De klant die de bestelling plaatst, aanvaardt dat de elektronische handtekening op PDA bij de levering hem juridisch bindt en dat deze gelijk is aan een handtekening op papier.

8.17. De klant aanvaardt dat de handtekening, de akten, de informatie en de instructies die worden gegeven door de persoon die aanwezig is in het huis op het moment van de levering hem definitief bindt, in zijn naam en voor zijn rekening.

 

9. Overdracht van eigendom en risico’s

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van De Telecom Shop over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van De Telecom Shop tot gehele betaling van de factuur.

Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

Zolang De Telecom Shop, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van De Telecom Shop kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel 5.

 

10. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan De Telecom Shop mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Het herroepingsrecht is enkel voor consumenten en niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door De Telecom Shop zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna De Telecom Shop eigenaar wordt van het product.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan De Telecom Shop. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

 

De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via ofwel een aangetekend schrijven zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling, in originele en onbeschadigde verpakking. De Telecom Shop behoudt zich het recht om te wachten met terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen. Enkel en alleen een door De Telecom Shop gehandtekend afleverbewijs wordt aanvaard als bewijslast voor aflevering van het toestel. De Telecom Shop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of foutieve levering van het teruggezonden goed. Verlies, diefstal of foutieve levering ten aanzien van het teruggezonden goed zijn ten laste van de klant en diens postale verzekering.

 

Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten, zoals hierboven omschreven, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de klant of hiermee heeft ingestemd. Er wordt niet in cash uitbetaald.

10.1 Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door De Telecom Shop aangeboden gratis standaardlevering, worden niet terugbetaald.

10.2 Indien de klant een postale levering van een bestelling weigert of niet tijdig ophaalt, wordt een forfait voor de verpak- en verzendkost (zijnde 12,45 EUR bij standaard zendingen, 14,95 EUR bij zendingen onder rembours)  gefactureerd aan de klant.

 

11. Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en De Telecom Shop, is De Telecom Shop gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan De Telecom Shop. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is De Telecom Shop gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

 

12. Garanties

12.1. De Telecom Shop biedt 12 maanden garantie voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de in artikel 9.2. genoemde datum.Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor De Telecom Shop of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt De Telecom Shop er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant. Bovenstaand geldt enkel in geval van defecten die niet ten gevolge vocht- en/of valschade veroorzaakt zijn. Hierop gelden alle voorwaarden vermeld onder art. 10.

Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen twee weken volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht op een kostenloze herstelling.

12.2 Enkel de factuur, het kasticket of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van De Telecom Shop. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.

12.3 Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken zoals vocht- of valschade, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen. De Telecom Shop behoudt zich het recht een gekwalificeerde, derde partij te laten oordelen over de oorzaak van enig bestaand defect.

12.4 Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):in geval een derde partij, die niet rechtmatig door De Telecom Shop werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld;in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp;in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, vochtschade, valschade, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is. 

12.5 Indien de herstelling voltooid is, al dan niet succesvol, of indien het toestel defect bij onze diensten arriveerde, dient het goed zo snel mogelijk en binnen een termijn van 30 kalenderdagen te worden opgehaald door de eigenaar. Na 30 dagen wordt een bewaarkost a rato van 2.00 EUR per dag aangrekend.

12.6 De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatiebon op het moment van de teruggave of afgifte van de herstelde of vervangen goederen. De Telecom Shop is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.

Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is De Telecom Shop niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.9, meer in het bijzonder art. 9.1.

Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van De Telecom Shop in dit verband. De Telecom Shop heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.

12.7 Hoewel De Telecom Shop alles in haar macht onderneemt om herstellingen zo spoedig mogelijk te finaliseren, bedraagt de maximum hersteltermijn 6 weken volgend op de dag na ontvangst van het goed.

 

13. Terugname

De Telecom Shop biedt de klant de mogelijkheid om het oud elektrisch of elektronisch apparaat in te leveren, bij aankoop van een nieuw artikel van hetzelfde type en op voorwaarde dat het terug te nemen toestel vergelijkbare afmetingen heeft.

 

14. Risico’s Internet

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat De Telecom Shop niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van De Telecom Shop of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

 

15. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW

Alle aanvragen tot recuperatie of terugvordering van betaalde BTW op aangekochte goederen, door niet-EU inwoners of diplomaten, evenals het nazicht van de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling, dienen uitsluitend gericht te worden aan externe gespecialiseerde, door De Telecom Shop aangewezen, partners. De klant aanvaardt zich te schikken naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze partners. Meer informatie over deze partners op eenvoudige aanvraag.

 

16. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

16.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

16.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen De Telecom Shop en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen De Telecom Shop en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarin De Telecom Shop gevestigd is.

 

17 Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van De Telecom Shop is strikt verboden.

Winkelwagen  

Geen producten

€ 0,00 Verzendkosten
€ 0,00 Totaal

Bestellen

Onlangs toegevoegd

Toon alles